Home

2007 July Shelton Shoreline Judo Breakfast Club


DSC00465.JPG
Clear the room
DSC00466.JPG
Move tables
DSC00467.JPG
Put down the mats
DSC00468.JPG
Flatten the mats
DSC00469.JPG
More flatten the mats
DSC00470.JPG
Good morning Kano
DSC00471.JPG
Sensei Dan
DSC00472.JPG
Joe, Tom & Tom
DSC00473.JPG

Kiyotsuke

DSC00474.JPG
5...100
DSC00475.JPG
ichi, ni, san, chi,..
DSC00476.JPG
creak
DSC00478.JPG
Old man roll
DSC00479.JPG
Medium man roll
DSC00480.JPG
Young man roll
DSC00481.JPG
Up...
DSC00482.JPG
...and over
DSC00483.JPG
Happy Ashi waza
DSC00484.JPG
any second now...
DSC00485.JPG
Where we belong
DSC00486.JPG
I'd move to the left a bit
DSC00487.JPG
Triangle?
DSC00488.JPG
Not quite!
DSC00489.JPG
Who got the throw?
DSC00490.JPG
Tom is facinated
DSC00491.JPG
Tom is getting Dan?
DSC00492.JPG
Guess not!
DSC00493.JPG
Nice throw Tom!
DSC00494.JPG
Nice arm bar Tom!!
DSC00495.JPG
Success is fleeting
DSC00496.JPG
Especially against Dan
DSC00497.JPG
Tom's drop knee seoinage
DSC00498.JPG
Tom says he was beating Tom
DSC00499.JPG
Last time Dan asks Joe to do forms!
DSC00500.JPG
Last class, sadness
DSC00501.JPG
Happy Days
DSC00502.JPG
and good times
DSC00503.JPG
Dan and Kano
DSC00504.JPG
Tom and Kano
DSC00505.JPG
Tom and Kano
DSC00506.JPG
Joe and Kano

Created by IrfanView